Şeyh Abdullâh’ın Eserleri

Şeyh Abdullâh El-Habeşî’nin bütün çalışmaları insanların İslâm Akidesini iyice anlamaları, Rasûlullâh Efendimizin Ehli-Sünnet Vel Cemaat’ın yolunu takip etmeleri içindir. Bu özelliği vefat ettiği 2 Eylül 2008 Salı günü seher vakti saat 05.00’ a kadar sürmüştür. Küfrü, şirki insanlara anlatıp o bataklığın içine düşmemeleri için çalışmıştır. Sapık olan fırkalara karşı reddiyede bulunmak ve reddiye hazırlamak aynı şekilde insanların akidelerini ıslah etmekle meşgul olduğu halde faydaları anlatılamayacak derecede büyük eserler hazırlamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Abdullâh el-Hararî eş-Şeybî el-Abderî bir İslam alimi, usulcü, muhakkik, hadis hafızı ve muhaddisdir. Yaklaşık olarak 1328 H. /1910 R. yılında Harar (Habeşistan) şehrinde doğmuştur. Küçük yaştan beri kendisini İslâmi bilgileri öğrenmeye vermiş ilmi çok geniş olan bir zattır. Dolayısıyla bu ihtimamından dolayı Kurânı kerimi İmam Şafiîde olduğu gibi yedi yaşında ezberlemiştir. İslâmî ilimlerin tahsilini beynelmilel düzeyde sürdürmüştür. Hadis ilmindeki hafızlığı ve ilmi yüksek düzeyde olduğundan, şam diyarının (Ürdün, Filistin, Lübnan, Süriye ve Türkiyenin toros dağlarına kadar uzanan bölgenin) önceki muhaddisi olan şeyh Bedreddin el-Hasenî olarak tanınan zatın halefi sayılır. Artık şeyh Abdullâh el-Hararî şam dıyarının muhaddisidir. Vehhabilere karşı yaptığı kuvvetli ilmî reddiyelerle ün kazanmıştır.

Hatta bu sebeple vehhabiler uyarılarında en çok şeyh Abdullâha ve “Ahbaş” (hocalarına nisbetle Habeşiler) olarak tanınarak yolunu izleyenlere karşı konuşmakla, iftiralar dahi atmakla uğraşmaktadırlar. Bu hususla ilgli “El Mekâlâtus Sunniyyetu Fî Keşfi Dalâlâti Ahmed İbn-i Teymiye (Ahmed İbn-i Teymiye’nin Dalâletlerini Keşfetmekteki Sünnî Makaleler)” isimli kitabında çok bilgilere yer verilmiştir. Kendisi zamanın alimleri tarafından da övülmüştür. Kimi ilim adamları onunla şahsen tanışma fırsatı bulamayıp sadece kitaplarını okumakla ilmî değerini anlamış ve övgüde bulunmuşlardır.

Matbu olan eserlere vakıf olmakla kalmayıp el yazması eserelere de vakıf olan bir zattır. Gerek Türkiye, Süriye, Medine-i münevverede bulunan el yazması olan kitaplar gerekse avrupadaki bulunan el yazması olan kitaplar olsun, mütalaa ettiği çok kitaplar olmuştur. Hatta kimi kütüphanelerde kitaplarla haşir neşir olmuştur. Dolayısyla el yazması eserelere de derin bir şekilde vakıf olmuştur. Hatta matbu bir eser önünde okunurken el yazmasındaki olan şekline göre hatalara rastladığında kuvvetli olan zekası sayesinde düzeltmektedir.

Osmanlı döneminin son şeyhulislamı Mustafa Sabri efendinin vekilliğini üstlenen Muhammed Zahit el-Kevserinin de el yazması kitaplar konusunda vukufiyeti vardı, ancak bunlara vukufiyeti Türkiye, Suriye ve Mısırdaki el yazması kitaplarla kısıtlıdır. Dolayısıyla diğer ülkelerdeki el yazması kitapları mütalaa edebilme fırsatını bulamamıştır.

Eserleri ve Müellefatı
Abdullâh el-Hararinin, Lübnanın Beyrut şehrinde bulunan Dârul Meşâri yayınevinden temin edilebilecek kitapları şunlardır:

1. Şerh Elfiyyet Es-suyûtî fi mustalah el-hadîs (Hadis ilmi hakkında basılmıştır)
2. Kasidetun fil-itikâd (Akait ile ilgili yaklaşık olarak atmış beytlik bir kaside hakkında basılmıştır)
3. Es-siratul-mustekîm fit-tevhid (Akait hakkında)
4. Ed-delîlul-kavîm ales-sirâtul-mustekîm fit-tevhîd (Bir önceki kitabın açıklaması hakkında)
5. Muhtasar Abdullâh el-Hararî el-kâfili bi ilmid-dîn ed-darûri alâ mezhebil imami eş-Şafiî (Şafiî mezhebine göre zarûrî ilimler hakkında.)
6. Buğyetut-tâlib li marifet ilmiddînî el-vâcib (Bir önceki kitabın açıklaması hakkında)
7. Et-taakkub el-hasîs ale men taane fîmâ sahhe minel-hadîs (Hadis ilmi hakkında basılmıştır. Müellif bu kitapta Nasır el-Albanîye karşı reddiyede bulunup onun sözlerini çürütmüştür. Mağrib diyarının (Fasın) muhaddisi Şeyh Abdullâh el-Ğummârî de bu kitap hakkında: İyi ve keskin bir reddiye demiştir)
8. Nusratu et-taakkub el-hasîs ale men taane fîme sahhe minel-hadîs (Sahih hadislere saldırıda bulunan Nasır el-Albanîye karşı bir kitap basılmıştır)
9. Er-ravâihuz-zekiyye fî mevlidi hayril-beriyye (Mevlit hakkında basılmıştır)
10. Şerh akîde en-nesefiyye (Nesefî Akidesi’nin açıklaması hakkında basılmıştır)
11. Şerh akîde et-tahâviyye (Tahavî Akidesi’nin açıklaması hakkında basılmıştır)
12. Şerh elfiyet ez-zubed fil-fıkh eş-şafiî (Şafiî mezhebinin fıkhı hakkında)
13. Şerh metn Ebî Şuca’ fil-fıkh eş-şafiî (Şafiî mezhebinin fıkhı hakkında)
14. Şerh el-kavîm fi halli el-fazil es-siratilmustekîm (Akait hakkında basılmıştır)
15. Şerh metn el-aşmâviyye fil-fıkh el-mâlikî (Malikî mezhebinin fıkhı hakkında)
16. Şerh mutimmetul-ecrûmiyye fî en-nahuv (Nahiv ilmi hakkında)
17. Şerh el-beykûniyye fil-mustalah (Hadis ilmi hakkında)
18. Sarîhul-beyân firraddi ale men hâlefel-kur’ân (Kur’an’a muhalif olanlara karşı bir reddiye basılmıştır)
19. El-mekâlât es-sunniyye fi keşfi dalâlât Ahmed İbn-i Teymiye (Ahmed İbn i Teymiye’ye karşı bir reddiye basılmıştır)
20. Ed-dur en-nadîd Fî Ahkâm Et-Tecvîd (Tecvit hakkında basılmıştır)
21. Şerh es-sıfat es-selase aşrete el-vacibete lillâh (Akait hakkında basılmıştır)
22. El-akidetul-munciye (Bu, müellifin bir oturumda akait hakkında imla etmiş olduğu küçük bir risaledir)
23. Şerh et-tenbîh lil-imami eş-Şîrâzî (Şafiî mezhebinin fıkhı hakkında tamamlanmamıştır.)
24. Şerh menhec et-tullâb liş-şeyh Zekeriyya el-Ensarî Fîl Fikhi eş-Şâfiî (Şafiî mezhebinin fıkhı hakkında tamamlanmamıştır)
25. Şerh Kitab Sullemittevfiki ilâ Mahabbetillâhi alettehkiki lişşeyh Abdullâh el-Belevî.
26. Muhtasar Abdullâh el-Hararî el-kâfili bi ilmid-dîn Ed-darûri alâ mezhebil imami Mâlik (Maliki mezhebine göre zarûrî ilimler hakkında basılmıştır)
27. Muhtasar Abdullâh el-Hararî el-kâfili bi ilmid-dîn Ed-darûri alâ mezhebil imami Ebi Hanife (Hanefi mezhebine göre zarûrî ilimler hakkında basılmıştır)
28. Şerh Manzumeti es-Sabbân fil-arud.
29. El-Ğâratul imaniyyeti firraddi mefasidittahririyyeh (Hizbüttahrire karşı reddiye basılmıştır)
30. Eddürretul behiyyeti fi halli elfazil akidetit-tahaviyyeh (Tahavi akidesinin şerhi hakkında basılmıştır)
31. Risaletun fi raddi kavlil badı innerrasule yelemu kulle şeyin yelemuhullâhu (Peygamber Efendimizin -sallallâhu aleyhi ve sellem- Allâhın bildiği her şeyi bildiğini iddia edenlere karşı reddiye basılmıştır)
32. Et-tahzîr eşşeriyyil vacib (Gerekli uyarılar hakkında basılmıştır)
33. Manzumetu nasihatut-tullâb (Tamamlanmamıştır)
34. Risaletun fi butlâni dava evveliyyetin-nuril-Muhammedî (Peygamber Efendimiz Muhammedin (sallallâhu âleyhi ve sellem) nurunun ilk yaratık olduğu iddasının batıl olduğu hakkında basılmıştır)
35. Et-Teavunu alen-neyhi anil-munker

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir