Tahzir 3

4– İftiracı iftiralarını şöyle sürdürüyor ve Habeşi’nin: “Kesp konusunda kulun meşietine müdahale yoktur.” dediğini iddia ediyor. Cevap: Sevgili Okur! Sana bu şahsın yalanlarını, hem de kasten, bilerek olan yalanlarını ne kadar ileriye götürdüğünü göstereceğiz. Allâme Şeyh el-Herarî adı geçen (ed-Delîlu’l Kavîm, s:94) kitabında diyor ki: “Kulun meşietinin kesp dışında bir müdahalesi yoktur.” Şeyhin kelimesi kelimesine …

Tahzir 2

Muhaddis dil bilgini Hanefi fakihi olan Murtaza ez-Zebîdî İthafu’s Sâdeti’l Muttakîn adlı şerhinde Ebu Nasır el-Kuşeyrî’nin “et-Tezkiratu’ş Şerkiyyeh” adlı kitabından naklen şöyle buyuruyor: “Allâh Azze ve Celle’nin وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ (Müteşâbih’in tevilini ancak Allâh bilir.) kavlinden Allâh’ın muradı, ancak kıyametin ne zaman kopacağıdır. Çünkü müşrikler peygambere ﷺ kıyametin ne zaman kopacağını ve ne …

Tahzir 1

Önemli Bir Fitne Hakkında Müminlere Uyarı: Elinizdeki bu eser, Şeyh Usame Muhammed es- Seyyid tarafından kaleme alınmış olan ve “Önemli Bir Fitne Hakkında Müminlere Uyarı” adı ile Tercüme ettiğimiz “Tahzîru’l-Mü’minîn Min Fite Abdi-r-Rahman Dımaşkıyye ve Esyadihi’l-Vehhabiyyîn” adlı eseridir. Yazar bu eserinde Dımaşklı/Şam (Suriyeli) Abdurrahman’ın ve onun Vehhabî olan efendilerinin en büyük fitne ve tehlike konusunda …