KADININ, YÜZÜNÜ AÇIK BIRAKMASININ HÜKMÜ

Bilinmelidir ki kadının yüzü ve eli avret olmadığı için kadının eline ve yüzüne şehvetsiz bakmak haram değildir. Dolayısıyla kadının yüzünü açık bırakması haram değildir. Üstelik kadının yüzünün avret olmadığına dair alimlerin icmâı vardır. İbn-u Hacer El-Heytemî “El-Fetâve’l Kubrâ“ ve “Şerhu’l İdâh Alâ Menâsiki’l Hacc Li’n- Nevevî“ adlı kitaplarında icmâı şu şekilde nakletmektedir: “Kadının yüzünü açık bırakması caizdir. Erkeklerin, gözlerini 

 haramdan sakınmaları gerekir.“ İmam Kadı İyâd icmâı şu şekilde nakletti: “Kadının yüzünü açması icmâ ile caizdir. Erkeklerin ise gözlerini haramdan sakınmaları farzdır“. Allâh-u Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyuruyor: ۞  ْمِهِارَصْبَ اْنِوا مُّضُغَ يَين۪نِمْؤُمْلِ لْ لُ ق۞ Anlamı: “Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar.“ (En-Nûr-30) Yine Allâh-u Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyuruyor:

۞ ا َهْنِ مَرَهَا ظَ م َّ لِ اَّنُهَتَين۪ زَين۪دْبُ ي َ لَ و۞ Anlamı: “Görünen kısımlar müstesnâ (yüz ve el), zînet (yer)lerini göstermesinler.“1 (En Nûr-31) İmam Buhârî, Müslim, İmam Mâlik, Ebû Dâvûd, En-Nesâi, Ed-Dâramî, İmam Ahmed, Abdullâh bin Abbâs’tan rivayet ettiler ki: “Bir kadın bayram sabahı Peygamberimiz’e gelip: “Ey Allâh’ın Rasûlü, benim babama hac farz oldu. Ancak babam yaşlıdır. Artık kendisini binek üzerinde tutamıyor. Onun yerine ben, onun hac farzını yerine getirebilir miyim?“ diye bir soru sordu. Efendimiz cevâben buyurdu ki (mealen): “Onun yerine haccı yerine getirebilirsin.“. Abdullâh bin Abbâs rivayet ederken şunu da ekliyor: “Güzel yüzlü, genç bir bayandı. Peygamber Efendimiz arkasında bulunan El Fadl ile bu hanımın bakıştığını fark edince El Fadl’ın yüzünü mübârek eliyle başka bir yöne çevirdi.“ Abbâs Efendimiz buyurdu ki: “Yâ Rasûlullâh, neden amcaoğlunun yüzünü çevirdin?“ Peygamberimiz buyurdu ki (mealen): ’Bir genç kız ve erkeğin birbirine baktığını gördüm. Şeytan onları aldatmasın diye El-Fadl’ın yüzünü çevirdim.“ Abdullâh bin Abbâs buyurdu ki: “Bu, hicap (örtünme) Âyet’i indikten sonraydı“. Eğer kadının yüzünün açık olması haram olsaydı, Peygamberimiz o kadına yüzünü örtmesini söylerdi. 1 Manası için muteber tefsirlere bakınız.

Başka bir Hadîs-i Şerîf’te “Âişe’den rivayet edildiğine göre, bir gün Ebû Bekir’in kızı Esmâ ince bir elbise ile Allâh Rasûlü’nün huzuruna girmişti. Rasûlulâh  ﷺ ondan yüz çevirdi ve şöyle buyurdu (mealen): “Ey Esmâ! Şüphesiz kadın ergenlik çağına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir.“ Peygamber Efendimiz bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işâret etmiştir.“ (Ebû Dâvûd, Libâs 31) Hanefî alimlerinden İmam Es-Serahsî buyurdu ki: “Kadının yüzüne bakmak haram değildir.“ Ayrıca “El-Fetâve’l Hindiyye“de de: “Kadının eline ve yüzüne şehvet olmaksızın bakmak mubâhtır.“ ifadesi zikredilmektedir. İmam Ez Zebîdî “El-İthâf“ kitabında (5. Cilt 363. sayfa) buyurdu ki: “Kadının yüzünün açık olması haram değildir. Şehvetle bakan kimsenin kendisi günahkârdır.“ İmam Muhammed Ulleyş El-Mâlikî “Minehu’l Celîl Şerh Muhtasar Halîl“ (1. Cilt 222. sayfa) adlı kitabında buyurdu ki: “Kadının yüzünün ve ellerinin açık olması haram değildir.“ İbn-i Merzuk dedi ki: “Eğer fitne olacaksa kadın yüzünü kapatır.“ Kadı İyâd ise ona: “Yüzünü kapatması farz değildir, erkeklerin ona haram olan bakışla bakmaması gerekir“ dedi ve sonra El-Fadl ile o kadının hâdisesini ona delil gösterdi.

İmam İbn-i Hibbân, İbn Abbâs’tan naklederek: “Çok güzel bir kadın Peygamberimizin arkasında, ona tâbi olarak namaz kılıyordu. Bazı sahâbîlerin, onu görmemek için ön saflara gitmelerine karşın bazıları da rükûya giderken kolunu kaldırıp ona bakmak için arka saflara giderlerdi.“ Bu konuya dair Allâh-u Teâlâ şu Âyet-i Kerîme’yi indirdi: ۞ َين۪ رِخْأَتْ سُمْا الَنْمِلَ عْدَقَلَ وْمُكْنِ مَين۪مِدْقَتْ سُمْا الَنْمِلَ عْدَقَلَ و۞ Manası: “Sizlerden ön saflara gidenleri de biliriz, geride kılanları da biliriz.“ (El-Hicr 24) Peygamberimiz o kadına: “Sen evine git orada namaz kıl, buraya gelme!“ veya “Gelirken yüzünü ört!“ demedi. Dolayısıyla kadınların camide namaz kılmaları caizdir. Elbette ki evlerinde namaz kılmaları daha efdâldir. Yüzü örtmek Peygamber Efendimizin hanımlarına farzdır. Bu, onlara has bir hükümdür. Nasıl ki 

 Peygamberimizin hanımlarına, Peygamberimizin vefatından veya kendilerini boşamasından sonra tekrar evlenmeleri caiz değil haram ise bu hüküm de sadece Peygamberimizin hanımlarına hastır.

Zikrettiğimiz bu delillerden anlaşılıyor ki kadınların yüzünün namahremlerin yanında açık olması 

 haram değildir. Dolayısıyla kadınların yüzünün haram olduğu iddiâsı asılsızdır ve dînimizde yeri yoktur

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir